Kyar Shan Wai Restaurant | yathar
Closed
Kyar Shan Wai Restaurant

3 1 Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - within 2,500 kyat

No data

yathar | foodpanda