09781321819

ခ်မ္းေျမ႕ ေက်ာ္(ပင္လုံ စ ေကာထမင္း) စားေသာက္ဆိုင္

ခ်မ္းေျမ႕ ေက်ာ္(ပင္လုံ စ ေကာထမင္း) စားေသာက္ဆိုင္ Photo

Review

ခ်မ္းေျမ႕ ေက်ာ္(ပင္လုံ စ ေကာထမင္း) စားေသာက္ဆိုင္ Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name ခ်မ္းေျမ႕ ေက်ာ္(ပင္လုံ စ ေကာထမင္း) စားေသာက္ဆိုင္
Address ကန္ေတာ္ၾကီး အ ေနာက္ျခမ္း၊အက ြက္(၄၈၆)သံေတာင္ရပ္က ြက္, Chanmyathazi, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 09:30 - 21:30
Monday: 09:30 - 21:30
Tuesday: 09:30 - 21:30
Wednesday: 09:30 - 21:30
Thursday: 09:30 - 21:30
Friday: 09:30 - 21:30
Saturday: 09:30 - 21:30
Tel 09781321819
Genre Mandalay / Kachin / Kayah / Kayin / Bangkok / Cantonese / Fried rice / Seafood / Noodles / Juice Bar /
Purpose Lunch / Dinner / Brunch / Takeout / With Friends / Date / Single / With Kids / Good Scenery / Good Atmosphere / Wedding Party / Party / For Business / Anniversary / Private Room/Space /
View Map