The Strand Restaurant | yathar
The Strand Restaurant

3 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - 100,000-200,000 kyat

yathar | foodpanda