เบอร์โทรศัพท์ 09960118076
ที่ตั้ง Smile, Magway, Magway, Magway
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารย่างกุ้ง , อาหารมัณฑะเลย์ , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์ อาหารกลางวัน , อาหารเย็น , กับเพื่อน , มาคนเดียวได้ , พาเด็กมาด้วยได้

Smile, Magway, Magway, Magway

Reviews
William Tyler Wai | yathar
1 Reviews, 0 Followers
2019.10.15 Dinner 500,000-1,000,000 4
[]
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.06.25 Dinner 5,000-10,000 3
[{"id":6277,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":654,"review_id":1077,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"Real photo from this hotpot restaurant??","open":0,"status":1,"created_at":"2019-07-27T10:19:25.000000Z","updated_at":"2019-07-27T10:19:25.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null},{"id":6278,"from_user_id":null,"to_user_id":null,"shop_id":654,"review_id":1077,"media_id":null,"fcm_id":null,"device_id":null,"news_id":null,"type_id":3,"body":"Real photo from this hotpot restaurant??","open":0,"status":1,"created_at":"2019-07-27T10:19:27.000000Z","updated_at":"2019-07-27T10:19:27.000000Z","to_user_name":null,"avatar":null}]
yathar
2019.07.27
Real photo from this hotpot restaurant??
yathar
2019.07.27
Real photo from this hotpot restaurant??
Read more
test title | yathar