ံံံံံံံံHtar Wa Ya Restaurant | yathar
ံံံံံံံံHtar Wa Ya Restaurant

5 2 Nyaung-U, Mandalay
Budget - - 2,500-5,000 kyat

전화 번호 061 65 283
주소 4VM4+5F ပုဂံမြို့သစ်, Nyaung-U, Mandalay
영업 시간 일요일: 07:00 - 23:00
월요일: 07:00 - 23:00
화요일: 07:00 - 23:00
수요일: 07:00 - 23:00
목요일: 07:00 - 23:00
금요일: 07:00 - 23:00
토요일: 07:00 - 23:00
지불 Ask
장르 만달레이 요리 , 미얀마 요리
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반

4VM4+5F ပုဂံမြို့သစ်, Nyaung-U, Mandalay

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.05.10 Dinner 5,000-10,000 5
[]
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.05.10 Dinner 2,500-5,000 5
[]
Read more
yathar | foodpanda