ေနလသာ ( Nay La Thar ) | yathar
ေနလသာ ( Nay La Thar )

3 1 Mayangone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

전화 번호 09799250665095093052
주소 အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon
영업 시간 일요일: 10:00 - 23:00
월요일: 10:00 - 23:00
화요일: 10:00 - 23:00
수요일: 10:00 - 23:00
목요일: 10:00 - 23:00
금요일: 10:00 - 23:00
토요일: 10:00 - 23:00
지불 Ask
장르 매운 향 냄비 , 수프 , 스튜 , 야키니쿠 , 스테이크 , 야키토리 , BBQ
테마 점심 , 저녁 식사 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반

အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon

Reviews
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.10.08 Lunch 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda