Lin latt pharmacy | Beauty
Lin latt pharmacy

3 3 Hlaing, Yangon
Budget 2,500-5,000 kyat

電話號碼 959781996411
地址 No.167 , Thiri Myaing ( 10 ) street 13 ) quarte, Hlaing, Yangon
營業時間 星期天: 07:00 - 21:00
星期一: 07:00 - 21:00
星期二: 07:00 - 21:00
星期三: 07:00 - 21:00
星期四: 07:00 - 21:00
星期五: 07:00 - 21:00
星期六: 07:00 - 21:00
付款 Ask
種類 藥店
使用目的

No.167 , Thiri Myaing ( 10 ) street 13 ) quarte, Hlaing, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda