ĐT 959250164319
vị trí Inesein East Kyoekone, Maharthukhita St, Insein, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 22:00
Thứ hai: 09:00 - 22:00
Thứ ba: 09:00 - 22:00
Thứ tư: 09:00 - 22:00
Thứ năm: 09:00 - 22:00
Thứ sáu: 09:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

Inesein East Kyoekone, Maharthukhita St, Insein, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda