Super Like | yathar
Smart Order
Super Like

- - Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09790277848
vị trí 69th Street, Bet 110th and 111st, Chanmyathazi, Mandalay
Thanh toán Ask
Thể loại cà ri Ấn Độ
Mục đích Bữa trưa , Bữa tối , Bữa nửa buổi , Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngay cả một người cũng không sao

69th Street, Bet 110th and 111st, Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar