ငွေလက်တော် -Blind Massage | Beauty
ငွေလက်တော် -Blind Massage

3 1 Dagon Myothit (North), Yangon
Budget within 2,500 kyat

전화 번호 09889348634
주소 အမှတ်(၁၇၂)၊ပင်လုံလမ်းမကြီး၊၃၂ ရပ်ကွက်, Dagon Myothit (North), Yangon
영업 시간 일요일: 09:00 - 00:00
월요일: 09:00 - 21:30
화요일: 09:00 - 21:30
수요일: 09:00 - 21:30
목요일: 09:00 - 21:30
금요일: 09:00 - 21:30
토요일: 09:00 - 21:30
지불 Ask
장르 헤드 마사지 , 발 마사지 , 얼굴 마사지
테마

အမှတ်(၁၇၂)၊ပင်လုံလမ်းမကြီး၊၃၂ ရပ်ကွက်, Dagon Myothit (North), Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2020.05.26 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda