Shan Pyi BBQ & Restaurant | yathar
Shan Pyi BBQ & Restaurant

ရှမ်းပြည် အကင်နဲ့ ယူနန်ဟော့ပေါ့

- - Chanmyathazi, Mandalay
Budget - - -

전화 번호 09970029666
주소 Khaing Shwe War St,Bet 64 and 65 St, Chanmyathazi, Mandalay
영업 시간 일요일: 10:00 - 22:00
월요일: 10:00 - 22:00
화요일: 10:00 - 22:00
수요일: 10:00 - 22:00
목요일: 10:00 - 22:00
금요일: 10:00 - 22:00
토요일: 10:00 - 22:00
지불 Ask
장르 샨 요리 , 대만 요리 , 볶음밥 , 비어 가든 , 주스 바 , 기타 디저트 , BBQ
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 비즈니스 접대 , 결혼기념일

Khaing Shwe War St,Bet 64 and 65 St, Chanmyathazi, Mandalay

Reviews

아직 작성된 게시글이 없습니다! 리뷰를 작성해주세요!

test title | yathar