အဒီး IDEA & Beauty Salon | Beauty
အဒီး IDEA & Beauty Salon

3 2 Bahan, Yangon
Budget within 2,500 kyat

電話號碼 09693707453
地址 No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon
付款 Ask
種類 吹乾 , 染色 , 理髮 , 接發 , 直發 , 頭髮護理 , 燙髮 , Updo , 辮子 , 高光 / 低光
使用目的

No(20 )ဂွတ်တလစ်/မင်းလမ်း/ဗဟန်း -No(22)ရတနာလမ်း/ ဦချစ် ေမာင်, Bahan, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.05.15 within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda