ေရႊမ်က္ဝန္း Beauty Salon Nail Art & Spa | Beauty
ေရႊမ်က္ဝန္း Beauty Salon Nail Art & Spa

3 1 Kamaryut, Yangon
Budget - - -

전화 번호 09263687447
주소 အမွတ္(၃၇)၊ေျမညီထပ္၊ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္။, Kamaryut, Yangon
지불 Ask
장르 착색 , 이발 , 머리 교정 , 헤어 트리트먼트 , 하이라이트 / 저조도 , 왁싱 , 좌창 , 페이셜 트리트먼트 , 마스킹 , 껍질 , 구성하다 , 눈썹 왁싱 , 페디큐어 , 매니큐어 , 젤 폴리쉬 , 네일 익스텐션 , 발 마사지 , 얼굴 마사지
테마

အမွတ္(၃၇)၊ေျမညီထပ္၊ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ျမဳိ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္။, Kamaryut, Yangon

Reviews
EI PO PO Aung | yathar
EI PO PO Aung
392 Reviews, 1 Followers
2020.04.21 within 2,500 3
[]
Read more