Lucky Hot Pot | yathar
Lucky Hot Pot

4 2 Yankin, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

전화 번호 09662288855
주소 No. 99, Aung Zeya Road,13 ward,, Yankin, Yangon
영업 시간 일요일: 11:00 - 22:30
월요일: 11:00 - 22:30
화요일: 11:00 - 22:30
수요일: 11:00 - 22:30
목요일: 11:00 - 22:30
금요일: 11:00 - 22:30
토요일: 11:00 - 22:30
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 미즈타키(닭고기전골) , 미얀마 요리 , 찌개
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 음료무한리필 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 파티 , 비즈니스 접대

No. 99, Aung Zeya Road,13 ward,, Yankin, Yangon

Reviews
Thu Ya Ko | yathar
Thu Ya Ko
2 Reviews, 0 Followers
2020.01.14 Dinner 2,500-5,000 3
[]
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 12 Followers
2019.11.01 Dinner 5,000-10,000 5
Waiting!!
[]
Read more
test title | yathar