Shwe Nan San | yathar
Shwe Nan San

5 1 Kamaryut, Yangon
Budget - - within 2,500 kyat

전화 번호 09890491271
주소 No(2),Building(3),Ground Floor,Narnattaw St,, Kamaryut, Yangon
영업 시간 일요일: 09:00 - 21:00
월요일: 09:00 - 21:00
화요일: 09:00 - 21:00
수요일: 09:00 - 21:00
목요일: 09:00 - 21:00
금요일: 09:00 - 21:00
토요일: 09:00 - 21:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 샨 요리 , 라멘 , 홍차전문점 , 찻집 , 미얀마 요리 , 라멘・면류 , 카페・디저트
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 음료무한리필 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반 , 비즈니스 접대

No(2),Building(3),Ground Floor,Narnattaw St,, Kamaryut, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2019.09.12 Dinner within 2,500 5
Myanmar Cuisine
[]
Read more
yathar | foodpanda