M Craft | yathar
M Craft

5 1 Yankin, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

주소 14 B, Pyi Thar Yar St,, Yankin, Yangon
영업 시간 일요일: 11:00 - 22:00
월요일: 11:00 - 22:00
화요일: 11:00 - 22:00
수요일: 11:00 - 22:00
목요일: 11:00 - 22:00
금요일: 11:00 - 22:00
토요일: 11:00 - 22:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , , 볶음밥 , 해산물 요리 , 정식 세트 , 가라아게 , 라멘 , 와인 , 수프 , 수프카레 , 야키니쿠 , 스테이크 , 야키토리 , 미얀마 요리 , 한국 요리 , 중화 요리 , 초밥・생선요리 , 덮밥・일본 요리 , 라멘・면류 , 이탈리안 식당 , 기타 양식・서양 요리 , 야키니쿠・스테이크 , 야키토리・꼬치 요리
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 음료무한리필 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 파티 , 비즈니스 접대

14 B, Pyi Thar Yar St,, Yankin, Yangon

Reviews
Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2019.09.09 Dinner 5,000-10,000 5
Chef Aung Wai Phyo
[]
Read more
yathar | foodpanda