ထူးကဲ - ရှမ်းရိုးရာမုန့်သရေစာမျိုးစုံ | yathar
ထူးကဲ - ရှမ်းရိုးရာမုန့်သရေစာမျိုးစုံ

4 2 Mahaaungmyay, Mandalay
Budget - within 2,500 kyat within 2,500 kyat

전화 번호 09779915002
주소 Corner of 64 St and 42 St, Mahaaungmyay, Mandalay
영업 시간 일요일: 06:30 - 20:00
월요일: 06:30 - 20:00
화요일: 06:30 - 20:00
수요일: 06:30 - 20:00
목요일: 06:30 - 20:00
금요일: 06:30 - 20:00
토요일: 06:30 - 20:00
지불 Ask
장르 샨 요리 , 주스 바 , 기타 디저트 , BBQ , 미얀마 요리 , 카페・디저트 , 기타
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 결혼기념일

Corner of 64 St and 42 St, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews
ေဇာ္လင္းေအာင္ | yathar
1 Reviews, 0 Followers
2019.08.07 Dinner within 2,500 3
[]
Jai Wiratt | yathar
Jai Wiratt
1 Reviews, 0 Followers
2019.07.15 Lunch within 2,500 5
One of the best Traditional Shan Food 👍
[]
Read more
test title | yathar