Sarkies Bar at The Strand Hotel | yathar
Sarkies Bar at The Strand Hotel

- 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - within 2,500 kyat

yathar | foodpanda