09420045022

ဒယ္​အိုး​ေလး ဟင္​း​ေပါင္​း ထမင္​းနယ္​ႏွင့္​ စားဖြယ္​စုံ

Address Yadanarpon University, Mandalay, Mandalay
Shop name ဒယ္​အိုး​ေလး ဟင္​း​ေပါင္​း ထမင္​းနယ္​ႏွင့္​ စားဖြယ္​စုံ
Address Yadanarpon University, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 08:00 - 17:00
Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 17:00
Saturday: 08:00 - 17:00
Tel 09420045022
Genre Yangonese / Mandalay / Fried rice / Tea / Cafe / Juice Bar / Other sweets / Myanmar / Chinese / Cafe, Sweets /
Purpose Breakfast / Lunch / Brunch / With Friends / Date / Single /