Yu Hai Chinese Restaurant | yathar
Closed
Yu Hai Chinese Restaurant

5 1 Mahaaungmyay, Mandalay
Budget - within 2,500 kyat -

test title | yathar