Fuji Japanese Restaurant | yathar
Fuji Japanese Restaurant

3 1 Kamaryut, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

Menu

No data

test title | yathar