Thaw Tar San Restaurant | yathar
Thaw Tar San Restaurant

3 1 Loikaw, Kayah
Budget - 2,500-5,000 kyat -

yathar | foodpanda