Shwe Shan Haw Shan Cuisine | yathar
Shwe Shan Haw Shan Cuisine

3.5 2 South Okkalapa, Yangon
Budget - within 2,500 kyat within 2,500 kyat

yathar | foodpanda