Shwe Kaung Hot Pot | yathar
Shwe Kaung Hot Pot

3 1 Kamaryut, Yangon
Budget - 10,000-20,000 kyat -

yathar | foodpanda