เบอร์โทรศัพท์ 09797210465
ที่ตั้ง 43rd Street, Bet 67 x 68, Mahaaungmyay, Mandalay
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารเมืองฉาน
วัตถุประสงค์

43rd Street, Bet 67 x 68, Mahaaungmyay, Mandalay

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

test title | yathar