Kaung Kaung Lay Restaurant | yathar
Kaung Kaung Lay Restaurant

4 1 Latha, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

No data

yathar | foodpanda