Boss Family | yathar
Boss Family

3 1 Latha, Yangon
Budget - - within 2,500 kyat

전화 번호 09 255 882 121
주소 Sinn O Dan (Lower Block), Sinn O Dan St, Latha, Yangon
영업 시간 일요일: 16:00 - 24:00
월요일: 16:00 - 24:00
화요일: 16:00 - 24:00
수요일: 16:00 - 24:00
목요일: 16:00 - 24:00
금요일: 16:00 - 24:00
토요일: 16:00 - 24:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 미얀마 요리
테마 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥

Sinn O Dan (Lower Block), Sinn O Dan St, Latha, Yangon

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.16 Dinner within 2,500 3
[]
Read more
yathar | foodpanda