ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ (၁)ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။
Yathar Myanmar Co.,Ltd. ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဒါရိုက်တာ Shunsuke Ichikawa
နိဒါန်း
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများတွင် Yathar Myanmar Co., Ltd. ကို "Yathar"၊ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို "ဤဝန်ဆောင်မှု"နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု သူများအားလုံးကို "အသုံးပြုသူ" ဟု ရည်ညွန်းသည်။ အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများအား လေးစားမှုရှိသောအားဖြင့် အသုံး ပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်လျော်သလို တောင်းခံ ထားပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၏အဓိပ္ပါယ်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူထံမှ ရရှိ ထားသော နာမည်၊ E-mail၊ Password၊ အဖွဲ့ဝင် ID အစရှိသော အသုံးပြုသူအား တိကျစွာ ဖော် ပြနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဆိုလိုသည်။ လက်ခံရရှိထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူက ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားသော အချက်အလက် များကိုသာ ရည်ရွယ်သည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသုံးပြုခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
yathar သည် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဤဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုတည်းသာမက yathar ၏ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်း။
- အသုံးပြုသူ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်း။
- ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များအား အကြောင်းကြားခြင်း။ (E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်း ပါဝင်သည်)
- yathar နှင့် အခြားကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်း အစရှိသည်တို့အား ကြေငြာခြင်း၊ (E-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်း ပါဝင်သည်)
- ဤဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်နိုင်သော promotion အစရှိ သော သတင်းအချက်အလက်များအား အကြောင်းကြားသော Mail Magazine ပေးပို့ ခြင်း။
- တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တိကျစွာ မဖော်ပြနိုင်သော အပိုင်းအား စာရင်းဇယားပြုလုပ် ခြင်း သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အသုံးပြုပြီး အခြားကုမ္ပဏီသို့ ပေးခြင်း။
- ဤဝန်ဆောင်မှု၏ တီထွင်ဖန်တီးမှု အသစ်များအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက် အလက်များအား အဖြေရှာခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း။
- အသုံးပြုသူ၏ လှုပ်ရှားမှု၊ ကျား-မ၊ ရှာဖွေထားသော ရာဇဝင် အစရှိသည့် အချက်များ အား အသုံးပြု၍ ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် လက်တွေ့အသုံးဝင်သော စီမံလုပ်ဆောင်ချက် များအတွက် big data ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ကြေငြာပစ်မှတ်ထားခြင်းများ ပေးပို့ခြင်း။
- အသုံးပြုသူက reserve လုပ်ထားသော ဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်ခြင်း။
- စာချုပ်နှင့် ဥပဒေတို့အား အခြေခံ၍ ရပိုင်ခွင့် အသုံးပြုခြင်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်း ကျင့်သုံးခြင်း။
- After service နှင့် အမျိုးမျိုးသော မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများအား ထောက်ပံ့ခြင်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း ကန့်သတ်ချက်
yathar သည် အောက်ပါသတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများမှလွဲ၍ အခြားသော ကိစ္စရပ် များအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက အသုံးပြုသူ၏ ခွင့်ပြုချက်အား ကြိုတင်တောင်းခံခြင်း မပြုပဲ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အသုံးပြုခြင်း၊ မျှဝေခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
ဥပဒေအရ အတည်ပြုသောအခါ
အသုံးပြုသူ၏ သဘောတူညီချက်အရ
- အသက်၊ ခန္ဓာ၊ စည်းစိမ်တို့အား ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူ၏ သဘောတူညီ ချက် ရရှိရန်ခက်ခဲချိန်။
- တရားရုံး၊ အစိုးရရှေ့နေရုံး၊ ရဲဌာန၊ အခွန်ရုံး၊ ရှေ့နေအဖွဲ့အစည်း အစရှိသော လုပ်ပိုင် ခွင့် အာဏာရှိသည့် အသင်းအဖွဲ့များထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား တောင်းခံ ချိန်။
- ဤဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ yathar မှ လိုအပ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချိန်တွင် ရှေ့နေ အစရှိသော၊ yathar ၏ လျှို့ဝှက်ချက် ထိန်းသိမ်းသော တာဝန်ခံ၏ ထောက်ခံ ချက် ရရှိချိန်။
- လုပ်ငန်းပူးပေါင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း စသော အကြောင်းကိစ္စများကြောင့် အခြား ဆက်ခံသူကို လွှဲပြောင်းချိန်တွင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအား အသိပေးချိန်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း
yathar သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း မဖြစ်စေရန် ကိုယ် ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို သေချာတိကျစွာ ကြီးကြပ်မှုကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါ သည်။ yathar သည် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဘောင်းအတွင်း တာဝန်ပေးအပ်ထားခံရသော တာဝန်ခံ တစ်ဦးမှသာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းလျက် ရှိပါသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှု ပြင်ပကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း
ဤဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် အခြားကုမ္ပဏီများ၏ Page များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အစရှိသော၊ ဤဝန်ဆောင်မှု မှ ချိတ်ဆက်ထားသော အခြား Website များတွင် သီးခြားတောင်းခံလာသော ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ yathar နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါလုပ်ငန်း၊ Page များတွင် လုပ်ဆောင်သော သီးခြားပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ yathar မှ လုံး၀ တာဝန်မယူပါ။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
Cookie နှင့် ပတ်သက်၍
ဤဝန်ဆောင်မှုတွင် Cookie ဟုခေါ်သောနည်းပညာကို အသုံးပြုလျှက် ရှိပါသည်။
Cookie ဆိုသည်မှာ တိကျသေချာစွာ သတင်းအချက်အလက်များကို Customer များ အသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေး စက်များတွင် ယာယီဒေတာအဖြစ် သိမ်းဆည်းပေးပြီး ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်ပေးချိန်တွင် အဆိုပါ ဒေတာများကို အခြေခံ၍ Customer များကို ခွဲခြားပေးခြင်းဖြစ် သည်။ yathar တွင် Cookie အသုံးပြုလျက်ရှိရာ၊ Cookie အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါက yathar ၏ အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။
Cookie အသုံးပြု၍ ရ/မရသည် customer ၏ browser တွင် ပြုပြင်နိုင်သည်။ လိုအပ်ချက် ပေါ် မူတည်၍ setting ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ yathar သည် customer များအတွက် ပိုမို အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များအား တင်ပြပေးနိုင်ရန်၊ Cookie အပါအဝင် အောက်ပါ သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံရယူ လျှက်ရှိပါသည်။
၁။ Cookie ID (website ပေါ် မူတည်၍ Cookie မှတဆင့် ပေးပို့လာသော တခါသုံး code နံပါတ်)
၂။ Customer မှ ကွန်ပျူတာ (browser)မှ အသုံးပြုခဲ့သည့် website စာမျက်နှာ၏ URL
၃။ Customer မှ ကွန်ပျူတာ (browser)မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သော website စာမျက်နှာ၏ အမျိုးအစား (Segment) နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ လေ့လာခြင်းရလဒ်
၄။ Customer က ကွန်ပျူတာ (browser)မှ အသုံးပြုခဲ့သည့် website၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ သော website ၊ အခြားသော transition နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ရာဇဝင်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း
yathar သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် အခြားသော ဥပဒေ များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ထပ်ပေါင်း ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အခြားကုမ္ပဏီများ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းများ အား အကြောင်းရင်းနှင့်တကွ အသိပေးပြီးမှသာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အသိပေးခြင်းအား ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်မပြုနိုင်ချိန်၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ၏ အချက်အလက်များနှင့် မကိုက်ညီချိန်များတွင် ဝန်ဆောင်မှု မပေးနိုင် ပါ။
ထို့ပြင် Access log အစရှိသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှအပ အခြားအချက်အလက် များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း မပြုပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း နည်းမူဝါဒ renewal
yathar သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ဥပဒေများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်း ခြင်း မူဝါဒကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်း သိမ်းခြင်း မူဝါဒ အသစ်ကိုသာ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပါမည်။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှု လေ့လာပြိး ဤဝန်ဆောင်မှု၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒကို လက်ခံသဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
yathar ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ တာဝန်ခံသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်မးနိုင်ပါသည်။
yathar Myanmar Co.,Ltd ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒ တာဝန်ခံ