ข้อตกลง

ข้อตกลงของ yatharyathar บจก. ("บริษัท") ได้กำหนดข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ yathar ที่บริษัทกำหนดไว้ให้ ("yathar") ผู้ใช้ yathar ("ผู้ใช้") ต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนที่จะใช้ yathar

1. เป้าหมายของ yathar


เผ้าหมายหลักของ yathar คือการเผยแพร่ ข้อความ, รูปภาพ หรือสื่อต่างๆที่ถูกอัพโหลดจากผู้ใช้ โดยมีความเกี่ยวข้องระหว่าง User กับร้านอาหาร(ข้อมูลต่างๆที่ถูกโพสต์จาก User บน yathar จากนี้ทั้งหมดจะถูกเรียกว่า "review Information") เพื่อให้ผู้อ่านท่านอื่นสามารถใช้หรืออ้างอิงเวลากล่าวถึงร้านอาหารได้
จากนั้นโดยการใช้งาน Artificial Intelligence และ big data analytics, User จะสามารถแนะนำ ร้านอาหารโดยอิงจากข้อมูลเช่น รสชาติ และ ตำแหน่ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับ yathar เพื่อการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์

2. การสมัครสมาชิก


ผู้ใช้งานสามารถทำขั้นตอนต่อไปเพื่อการสมัครร่วมเป็นสมาชิกของ yathar

1. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
2. ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่ได้รับ อย่างไรก็ตามทางบริษัทอาจปฎิเสธแบบฟอร์มที่ได้รับในกรณีที่ผู้สมัครได้ทำการฝ่าฝืนข้อตกลงในอดีต, หากผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะทำการฝ่าฝืนข้อตกลง หรือหรือเหตุผลใดๆหากทางบริษัทตัดสินว่าเหมาะสม
3. ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
4. ทางบริษัทสามารถยกถอนการสมัครของผู้ใช้งานโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากมีเหตุการณืที่กล่าวไว้เกิดขึ้น
ก)มีการโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข)หากมีพฤติกรรมหลอกลวง ที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่าน
ค) หากมีการตกแต่งหรือปลอมแปลงข้อมูลข้อสมาชิก
ง) การฝ่าฝืนข้อตกลง
จ) หรือเหตุผลอื่นใดที่ทางบริษัทเห็นว่าสมควร

5. ข้อมูลการสมัครที่ได้รับจะถือว่าเป็นของบริษัท
6. ผู้ใช้งานจากต้องรับผิดชอบจาก การใช้, จัดการ หรือเผยแพร่ของข้อมูลต่อสาธารณะชน ไปพร้อมๆกับการกระทำและผลลัพท์ของการกระทำเหล่านี้ต่อข้อมูลของตัวเอง
7. บริษัทสามารถให้บริการที่แตกต่างระหว่างผู้ใช้งานที่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกและผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของ yathar รายละเอียดการบริการที่มอบให้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของบริษัท
8. ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ดูแล หรือปกครองก่อนจะสามารถใช้บริการได้

3. การสมัครและการจัดการบัญชี


ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนและจัดการบัญชีเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของตนเอง ("บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ ฯลฯ") บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากปัญหา เช่น การจัดการที่ผิดพลาดจากผู้ใช้งาน ข้อผิดพลาดในการใช้งาน หรือการใช้งานโดยบุคคลที่สาม นอกจากนี้ การใช้บริการโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ฯลฯ (รวมถึงบริการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท และส่งผลกับสิ่งที่จะกล่าวต่อจากนี้) อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง และการใช้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละ ของกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ฯลฯ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และผู้ดำเนินการของบริการที่เกี่ยวข้อง

4. ความเป็นส่วนตัว


บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
1. วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ในการให้บริการ yathar แก่ผู้ใช้ บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางอย่างของผู้ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวมีดังนี้
ก) สำหรับการยืนยันตัวตนเมื่อเข้าสู่ระบบ;
ข) สำหรับการให้ข้อมูลทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท
ค) หลังจากแปลงเป็นแบบฟอร์มที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สำหรับการทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการใช้บริการของบริษัท และ
ง) เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับ yathar
2. บทบัญญัติแก่บุคคลภายนอก
บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่อยู่ภายใต้กรณี ต่อไปนี้:
ก) เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอม;
ข) เมื่อข้อมูลที่ถูกเปิดเผยหรือจัดมอบให้เป็นข้อมูลทางสถิติในสถานะที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้
ค) เมื่อข้อมูลที่ถูกเปิดเผยหรือจัดมอบเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ง) เมื่อการเปิดเผยหรือส่งมอบมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
จ) เมื่อการเปิดเผยหรือส่งมอบมีความจำเป็นเป็นพิเศษสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีของเด็ก และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ และ
ฉ) เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยหรือข้อกำหนดในการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลที่กล่าวมา ในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง
3. การเอาท์ซอร์ส
ภายใต้ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดูแลทั้งหมดหรือบางส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ หลังจากใช้มาตรการสำหรับการปกป้องข้อมูล
4. การเปิดเผย การแก้ไข การลบ การยุติการใช้งาน ฯลฯ
หากการร้องขอเป็นของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งถึงเป้ามหมายในการใช้งาน เพื่อเปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ หยุดใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริษัทจะเป็นผู้จัดการให้
5. เรื่องอื่นๆ
โปรดทราบว่าหากผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลให้ครบทั้งหมด ผู้ใช้ท่านนั้นอาจไม่สามารถใช้ yathar ทั้งหมดหรือบางส่วนได้


5. ผู้ใช้ yathar


1. ข้อห้ามของ yathar Redirecting หรือ Resale
ก) ผู้ใช้ต้องไม่ใช้หรือเข้าถึง yathar ทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมการขายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มุ่งสร้างผลกำไร หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันหรือดำเนินการเพื่อเตรียมการสำหรับกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องไม่ใช้หรือเข้าถึง yathar เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังกล่าว
ข) ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดที่กล่าวไปรวมถึงการใช้ข้อมูลจากที่โพสต์ข้อมูลบทวิจารณ์ที่เป็นปัญหา หากผู้ใช้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลบทวิจารณ์ที่โพสต์บน yathar บริษัท มีสิทธิที่จะเรียกร้องจำนวนเงิน เท่ากับกำไรนั้น

2. การเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้ yathar
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง yathar ที่ให้กับผู้ใช้ตามสถานการณ์หรือความสะดวกของบริษัท นอกจากนี้ yathar อาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ แม้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดทำงานของ yathar โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้ บริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆ

3. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน yathar
ในการใช้ yathar ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการติดตั้ง วิธีการ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้

4. การโพสต์ข้อมูลรีวิวและลิขสิทธิ์ ฯลฯ
ก) การลงทะเบียนเป็นสมาชิก yathar เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการโพสต์ข้อมูลการรีวิวบน yathar
ข) เมื่อโพสต์ข้อมูลรีวิวไปยัง yathar สมาชิก yathar จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้แยกต่างหากของบริษัท หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
ค) เมื่อสมาชิก yathar โพสต์รีวิวข้อมูลบน yathar หมายถึงพวกเขาอนุญาตให้สิทธิแก่บริษัทโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการทำสำเนา การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเผยแพร่ การแปล และการปรับเปลี่ยนข้อมูลการทบทวนภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่น (รวมถึงสิทธิ์ของ การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงโดยบริษัทแก่บุคคลที่สาม) จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
ง) สมาชิกของ yathar รับประกันว่าพวกเขามีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในการตรวจสอบ ข้อมูลที่โพสต์ด้วยตัวเอง รวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำ การเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเผยแพร่ การแปล และดัดแปลง ดังนั้น เมื่อโพสต์ข้อมูลรีวิว พวกเขาจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่ใช้ผลงานของบุคคลที่สามในการโพสต์ข้อมูลการรีวิว เนื่องจากการจัดการสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการอนุญาตตามรายการต่อไปนี้ (iii) อยู่บนความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของสมาชิก yathar เอง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หากใช้ผลงานของบุคคลที่สามเมื่อโพสต์ข้อมูลรีวิว
จ) บริษัทและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตช่วงโดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลการรีวิวของสมาชิก yathar เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ในเครือ เมื่อทำเช่นนั้น พวกเขาสามารถสรุปหรือดึงข้อมูลรีวิวของสมาชิก yathar บางส่วน หรือเปลี่ยนขนาดหรือคลิปรูปถ่าย (รูปภาพ) ที่โพสต์ นอกจากนี้ เมื่อใช้ข้อมูลจากรีวิว ที่โพสต์โดยสมาชิก yathar ชื่อออนไลน์ของสมาชิก yathar ที่โพสต์รีวิวอาจปรากฏขึ้น เราใช้ความระวังเป็นอย่างมากเมื่อใช้ข้อมูลจากรีวิวของสมาชิก yathar อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อบริษัทหากบังเอิญว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวละเมิดเครดิตหรือชื่อเสียงของสมาชิก yathar
ฉ) หากบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทให้ใช้ข้อมูลรีวิวของสมาชิก yathar การใช้งานดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของภูมิภาค การแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาของลิขสิทธิ์ของสมาชิก yathar จะถูกจำกัดตามระยะเวลาการใช้งานจากสมาชิก yathar จะถูกจำกัด
จะไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ
ช) บริษัทจะไม่มีการชดเชยใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยสมาชิก yathar หรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้งานโดยบริษัทหรือบุคคลที่สามในการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก yathar

6. การเชื่อมโยงกับบริการภายนอกในการโพสต์ข้อมูลรีวิว


ก) เมื่อโพสต์รีวิวข้อมูลบน yathar หากสมาชิก yathar ใช้ฟังก์ชันสำหรับการเชื่อมโยงกับบริการภายนอก เช่น Twitter หรือ Facebook ("บริการภายนอก")สมาชิกของ yathar ผ่านการเชื่อมโยงดังกล่าว ให้อนุญาตล่วงหน้ากับบริษัทในการดำเนินการแทนสมาชิก yathar ในการโพสต์บนบริการภายนอกของข้อมูลรีวิวที่สร้างโดยสมาชิก yathar นอกจากนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการแทนสมาชิก yathar ในการโพสต์บนบริการภายนอก yathar อนุญาตให้บริษัทล่วงหน้าในการเพิ่ม URL ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบทวิจารณ์และโพสต์ข้อมูลบทวิจารณ์ เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมโยงและการเข้าสู่ระบบของ yathar สมาชิกอาจจำเป็นต้องให้อนุญาตเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลแก่บริษัท หลังจากยืนยันรายละเอียดดังกล่าวจะสามารถใช้ฟังก์ชันการเชื่อมโยงได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข) เกี่ยวกับการใช้บริการภายนอก รวมถึงการลงทะเบียนและการใช้ ID ผู้ใช้บริการอื่น (รวมถึงการโพสต์ไปยังบริการอื่นของข้อมูลรีวิวที่สร้างโดยสมาชิก yathar) สมาชิก yathar ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการบริการภายนอก
ค) หากใช้บริการจากภายนอก สมาชิก yathar ใช้บริการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการดังกล่าว ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการดังกล่าว หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังบริการดังกล่าว

7. ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สิน และสิทธิ์อื่นๆ


1. ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องหมายการค้า รูปภาพ โฆษณา และการออกแบบที่รวมอยู่ใน yathar เป็นของบริษัทหรือผู้ถือสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. yathar และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ใน yathar รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ทำซ้ำ ส่งต่อสู่สาธารณะ แจกจ่าย ขาย จัดหา แปลหรือดัดแปลงหรือใช้เนื้อหา yathar หรือ yathar ในลักษณะอื่นใด ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นโดย บริษัท หรือโดยผู้ถือลิขสิทธิ์บุคคลที่สามหรือผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ และกรณีที่แอปพลิเคชันหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์นั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
4. บริษัทไม่รับความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฝ่าฝืนโดยผู้ใช้รายการใด ๆ ก่อนหน้านี้ หากผู้ใช้มีกำไรจากการกระทำดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับกำไรนั้น

8. ข้อยกเว้น


ผู้ใช้ yathar ยอมรับความเสี่ยง นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องยินยอมล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1. ข้อมูลร้านอาหารและข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
บริษัทไม่ให้การรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่สั่ง เมื่อทำการจองหรือสั่งอาหารก่อนไปร้านอาหาร เราขอแนะนำให้คุณยืนยันกับร้านค้าโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นๆ ที่อยู่ เวลาเปิดทำการ วันปิดทำการปกติ และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้การชดเชยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวกับร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ ..
2. เนื้อหาข้อมูลของรีวิว
บริษัทไม่ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลรีวิวที่เผยแพร่ ผู้ใช้ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองนอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้การชดเชยใด ๆ หรือมีส่วนร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อมูลรีวิวที่โพสต์(รวมถึงความเสียหายจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้)หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้
3. ลิ้งค์ที่เชื่อมเว็บไซต์
บริษัทไม่ให้การรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับ yathar ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ให้การชดเชยใด ๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือปัญหาระหว่างผู้ใช้
4. การลบรีวิว
yathar เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้ตามความรับผิดชอบของตนเอง yathar เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ใช้ตามความรับผิดชอบของตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ yathar ได้อย่างสะดวกสบาย หากพบข้อมูลการตรวจสอบที่อยู่ภายใต้หรือคล้ายกับรายการต่อไปนี้ ข้อมูลการตรวจสอบดังกล่าวอาจถูกลบออกจาก yathar โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตรวจสอบข้อมูลอาจถูกลบหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท นอกจากนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนบริการภายนอกที่เชื่อมโยง ตามที่ปรากฏในบริการและเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่สามารถใช้มาตรการสำหรับการลบหรือใช้มาตรการอื่น ๆ ได้
ก)ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติ;
ข) ตรวจสอบข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
ค) ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ yathar หรือร้านอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อที่เป็นหัวข้อของรีวิว (ยกเว้นไดอารี่)
ง) ตรวจสอบข้อมูลที่มีโปรแกรม สคริปต์ หรือ สิ่งใกล้เคียงที่เป็นอันตราย
จ) ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เสนอการซื้อและขายหรือโอนธุรกรรมส่วนตัว หรือการโฆษณาที่มุ่งแสวงหาผลกำไร
ฉ) ข้อมูลการตรวจสอบอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการของ yathar หรือถูกตัดสินโดยบริษัทว่าไม่เหมาะสม

5. ข้อมูลแผนที่
บริษัทไม่ให้การรับประกันเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ของร้านอาหารในแผนที่จัดทำโดย Google Inc. เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Inc.

9. ข้อประพฤติต้องห้าม


1. การกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อผู้ใช้ใช้ yathar:
ก) ถ้าไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท คัดลอกหรือทำซ้ำโดยวิธีอื่น ส่งต่อ โอน แจกจ่าย หมุนเวียน ขายต่อ หรือจัดเก็บเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้อมูลที่ให้ไว้โดย yathar เว้นแต่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือแนวทางปฏิบัติ
ข) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือแนวทางปฏิบัติ;
ค) รบกวนความสงบเรียบร้อยและผิดต่อศีลธรรม
ง) การกระทำที่นำไปสู่หรือส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง;
จ) การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในรูปแบบยูทิลิตี้ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร และความรู้)
ฉ) การละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่มีแนวโน้มว่าจะละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ดังกล่าว
ช) ขัดขวางการดำเนินงานของ yathar หรือทำลายชื่อเสียงของบริษัท;
ซ) ส่งข้อความเท็จเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก yathar;
ฌ) การลงทะเบียนบุคคลเดียวกันหลายครั้งในฐานะสมาชิก yathar;
ญ) การใช้ ID หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามใช้งาน
ฎ) การใช้ฟังก์ชัน yathar เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบปะกับคนแปลกหน้าที่เป็นเพศตรงข้าม และความประพฤติอื่นๆ ที่บริษัทตัดสินว่าไม่เหมาะสม
2. หากการกระทำของผู้ใช้ตกอยู่ภายใต้เหล่านี้หรือการกระทำที่ตัดสินโดยบริษัทว่าไม่เหมาะสมในแง่ของเจตนาและวัตถุประสงค์ของ yathar บริษัทอาจยุติการใช้ yathar โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจ ใช้มาตรการอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร การยุติการใช้งานอาจดำเนินการตามดุลยพินิจและการตัดสินของ บริษัท โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ บริษัทจะไม่ตอบสนองในทางใด ๆ ต่อคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับเหตุผลในการดำเนินการตามมาตรการยุติการใช้งานโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่เกิดจากการยุติมาตรการการใช้งาน

10. นโยบายการยกเลิกการใช้งาน


yathar Pte Co., Ltd. และ yathar Myanmar Co., Ltd. ไม่ใช่ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ Delivery, Take-out และ Table Order ที่จำหน่ายบน yathar แต่เป็นผู้ค้าที่เปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ของ yathar ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับร้านค้าสมาชิกทั้งหมด สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละรายการ โปรดดูที่หน้าการซื้อของผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละรายการ

เกี่ยวกับการชดเชยราคาขายและค่าบริการ
ราคาจะถูกแสดงในหน้าการซื้อของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน
ชำระเงินเมื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการตามแต่ละรายการ วิธีการชำระเงินจะต้องเป็นวิธีที่ระบุไว้ในหน้าการซื้อของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เกี่ยวกับเวลาการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
เวลาระบุไว้ในการซื้อของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เกี่ยวกับสินค้าที่ส่งคืนและสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราไม่มีการรับคืนสินค้าหากสินค้ามีตำหนิหรือพบสินค้าที่ไม่ถูกต้อง อย่าลังเลที่จะติดต่อเราภายในวันเดียวกันกับที่จัดส่ง (แต่ในกรณีของมื้ออาหารจะต้องเป็นก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์และก่อนวันหมดอายุ) เราจะคืนสินค้าและเปลี่ยนหรือคืนเงินให้ หากสินค้ามีตำหนิหรือผิดกรุณาเก็บไว้ หากคุณไม่สามารถเก็บสินค้าไว้ได้ คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืนเงินได้

ข้อมูลอื่น ๆ
โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในอีเมลที่ส่งถึงคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ หรือใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา แล้วเราจะติดต่อคุณทางอีเมล
ข้อควรทราบเมื่อใช้การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
หากคุณต้องการใช้บริการแบบไม่ใช่ชำระเงินสด โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้
- ทางเราจะไม่รับบัตรเครดิตที่ชื่อไม่ตรงกับลูกค้า
- ข้อมูลบัตรเครดิต เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และชื่อ จะถูกส่งไปยังผู้ออกบัตรผ่านระบบ 2C2P ข้อมูลนี้จะไม่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทหรือร้านค้าที่คุณใช้
- ข้อมูลบัตรเครดิตถูกเข้ารหัสและส่งโดยใช้การสื่อสารผ่าน SSL
- หากคำสั่งซื้อไม่เสร็จสมบูรณ์ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันถัดไป
(ตัวอย่าง)
ในกรณีที่คุณไม่สามารถคลิก URL ในอีเมลเพื่อการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่อยู่นอกเหนือเวลาทำการเมื่อคุณคลิก URL ของอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน
ในกรณีที่คุณไม่สามารถสำเร็จการสั่งซื้อของคุณโดยทั่วไปเนื่องจากปัญหาบางอย่าง

- หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณใช้อยู่ทันที

11. ขั้นตอนการถอนเงิน


1. หากสมาชิก yathar ประสงค์จะยกเลิกจากการเป็นสมาชิก จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการถอนที่บริษัทกำหนด
2. หากสมาชิก yathar ดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิก พวกเขาจะสูญเสียสิทธิ์และสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เกี่ยวของบัญชีสมาชิก yathar ที่มอบให้โดยบริษัท
3. สมาชิก yathar ยอบรับว่าแม้พวกเขาจะดำเนินขั้นตอนการถอนเงิน รีวิวที่โพสต์จะไม่ถูกลบไปด้วย
4. หากสมาชิก yathar ทำขั้นตอนการถอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว หรือข้อตกลงระหว่างบริษัทและสมาชิก yatharได้สิ้นสุดลงแล้วตามข้อกำหนดเหล่านี้ ส่วนที่ 3.การลงทะเบียนและการจัดการบัญชีเข้าสู่ระบบ ส่วนที่ 4 ความเป็นส่วนตัว ย่อหน้า ความเป็นส่วนตัว วรรค (1), (2), (4) และ (5)(c) ของหัวข้อที่ 5 การใช้ yathar; มาตรา 7 ข้อยกเว้น; มาตรา 6 ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิอื่น ๆ มาตรา 8 การกระทำต้องห้าม; และมาตรา ๑๑ กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลจะยังคงมีผลบังคับใช้

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ


ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์

13. ติดต่อสอบถามหากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
info@yathar.com